Via Petri heeft de afgelopen jaren aan zeer uiteenlopende projecten gewerkt, zowel in opdracht van de overheid als ingenieursbureaus. In onderstaand overzicht staan slechts enkele van deze projecten aangegeven. Een volledige referentielijst kunnen wij u op verzoek toesturen.

Gemeente Rijswijk

We voeren hier een globale visuele weginspectie uit, gelijktijdig wordt het benodigd klein onderhoud grafisch op kaart aangegeven. Verder voeren we een schouw van alle bruggen uit, zoals omschreven in publicatie 323 van CROW, Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013.

Gemeente Voorschoten

Na het uitvoeren van een globale visuele weginspecties hebben we ook de maatregeltoets uitgevoerd. Uiteindelijk hebben we met deze kwaliteitsgegevens als basis, een meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen opgesteld. Hierbij is verder gebruik gemaakt van alle andere relevante planningen binnen de gemeente.

Gemeente Uitgeest

We hebben voor een zestal asfaltwegen het onderhoudsadvies geschreven. Eerst hebben we op deze wegen gedetailleerde weginspecties uitgevoerd, daarna boorkernen laten nemen, valgewichtdeflectiemetingen uit laten voeren en per weggedeelte milieukundig onderzoek laten verrichten, alles nodig voor een goed en onderbouwd onderhoudsadvies. Van elke weg hebben we vervolgens een kostenraming opgesteld.

Gemeente Waddinxveen

Van een door een projectontwikkelaar ontwikkelde nieuwbouwlocatie, hebben we de kwaliteit van de gehele aan de gemeente over te dragen ruimte, getoetst aan publicatie 288 van het CROW. Hiernaast hebben we van elke weg de dwarsprofielen gemeten en uitgewerkt. De opgestelde rapportage diende als basis voor de onderhandelingen over de overdracht tussen de projectontwikkelaar en gemeente.

Start  |  Weginspecties  |  Beleid en beheer  |  Inventarisatie  |  Schouwen  |  Planvorming  |  Onderhoudsadvisering  |  Contact