Globale inspectie

De basis voor een (meerjaren)onderhoudsprogramma wordt naast de juiste inventarisatiegegevens gevormd door een globale visuele inspectie. Op een snelle en efficiënte manier wordt op netwerkniveau de kwaliteit van het gehele wegennet bepaald. Via Petri voert de meeste weginspecties binnen de bebouwde kom lopend uit, op deze manier wordt geen onderdeel vergeten, dus ook geen achterpad of inrit. Het uitvoeren van globale visuele weginspecties gebeurt op basis van de CROW-richtlijnen (publicatie 146).

Gedetailleerde inspectie

Gedetailleerde inspecties hebben tot doel het op projectniveau nauwkeurig vastleggen van de ernst en omvang van elke schade. Deze vorm van inspecteren wordt gebruikt voor specifieke doeleinden als: aansprakelijkheidstellingen, arbitragezaken, vastlegging nulsituaties en verhardingsadviezen. Door onze lange ervaring van meer dan 20 jaar bent u verzekerd van betrouwbare resultaten, welke door zowel de aannemers als de wegbeheerder worden geaccepteerd.

De kleinonderhoud inspectie

De klein onderhoudinspecties hebben in principe alleen tot doel het vastleggen van ernstige schades van beperkte omvang, welke in het lopende begrotingsjaar gerepareerd moeten worden. Het betreffen hier met name de schades die de veiligheid van de weggebruiker in gevaar brengt en de schades die bij herstel leiden tot uitstel van groot onderhoud. De locaties van klein onderhoud worden op een aparte shapefile aangegeven, inclusief de aard en omvang van de schade.

Overige inspecties

Tot de overige inspecties wordt gerekend het inspecteren van bijvoorbeeld verkeersborden en markeringen. Bij de inspectie van verkeersborden wordt gekeken naar de drager, bevestiging en het bord. Het uitvoeren van de inspecties gebeurt op basis van de CROW-richtlijnen (publicatie 188). Bij wegmarkeringen wordt onder andere gelet op slijtage en zichtbaarheid, we gebruiken hierbij de richtlijnen van publicatie 323 van het CROW.

Start  |  Beleid en beheer  |  Inventarisatie  |  Schouwen  |  Planvorming  |  Onderhoudsadvisering  |  Projecten  |  Contact